۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

گمشده

طفلی به نام شادی، دیری است گم شده ست.
با چشم های روشن براق
با گیسویی بلند به بالای آرزو

هر کس نشانی از او دارد
ما را خبر کند

این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس سوی دگر خزرشفیعی کدکنی