۲۶ اسفند ۱۳۸۶

سلام و تسلی!

برای ییر مهدی خراسانی (م.امید)عيد آمد و بهار نيامد
"گرد آمد و سوار نيامد
آراستيم خانه و خوان حيف"
يار آمد و قرار نيامد
" بشکفت بس شکوفه و يژمرد
اما گلی به بار نيامد"
مرغ شکسته بال وطن را
برواز و ير به کار نيامد
ضحاک مرد و زنده شد از نو
آن شاه حق تبار نيامد
گويا اجاق مادر تاريخ
شد کور و نامدار نيامد
نه کاوه آمد و نه فریدون
زان باغ يک هزار نيامد
نادر نيامدست و سکندر
"آمد ور آشکار نيامد"
بی يار شهر منتظران را
افسوس شهريار نيامد
اين بی تبار قوم عجم را
سردار خوش تبار نيامد
من دانم و اميد که هر چند
سودی از انتظار نيامد
بر توسن اميد سواريم
هر چند شهسوار نيامد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام
سال نوت مبارک ... شاد باشی.