۱۸ خرداد ۱۳۸۷

وقت رفتن

صدا ندارم


حال و هوا ندارم

تا نيلوفرانه بنشينم و

باز تو را

عاشقانه بخوانم.وقت رفتن است و

من،

در سومين سال خاطره

توان رفتن ندارم

توان بی تو رفتن،
ندارم.

...........................

بگذار خاک شوم

تا تو،

دوباره

در من

برويی

هیچ نظری موجود نیست: