۲۲ آذر ۱۳۸۷

تئاتر شهر

*عشق را در شهر
به تاراج برده‌اند.
در چهار راه ولی عصر
عاطفه‌ای نيست.
چمن‌های پارک دانشجو
زير پای نامردان
له می شود
و سوداگران
جوانی را
با هرزه‌گی
معامله می کنند.
*من بيم دارم که بگويم
طالبان
در تئاتر شهر
آزادی را
گردن می‌زنند
من
بيم دارم
که بگويم!

هیچ نظری موجود نیست: