۲ بهمن ۱۳۸۷

آقای رئیس جمهورما امروز در اینجا جمع شده ایم، چون امید را به جای ترس انتخاب کردیم و یگانگی را به جای بحران و اختلاف.

زمان آن فرا رسیده تا دوباره بر ارزش ها و باورهایی که نسل به نسل به ما رسیده، تاکید کنیم که به وعده ی خدا همه برابر و آزاد هستند.

اطمینان میان حکومت و مردم باید احیا شود

ما به دنبال راهی برای ییش رفتن به جلو هستیم که بر مبنای منافع مشترک و احترام متقابل باشد.


رهبرانی در سراسر جهان که به دنبال بحران هستند و می خواهند ناکامی های جوامع خود را به گردن غرب بیاندازند، بدانند که مردمشان در مورد آنها بر مبنای آنچه بنا کرده اند قضاوت خواهند کرد، نه بر اساس آنچه از میان برده اند.

آمریکا نشان خواهد داد که دوست هر ملت و فردی است که به دنبال صلح و منزلت است.

هیچ نظری موجود نیست: