۸ مرداد ۱۳۸۸

رسانه ملی به مثابه رسانه!

یک بازی جدی وبلاگی به ییشنهاد مهدی جامی و دعوت دوستان

دسترسی به رویدادهای زندگی اجتماعی، از شرایط ضروری جهان امروز است و انسان دوره ی معاصر نیز زمانی می تواند در فضایی دموکراتیک تصمیم بگیرد و صاحب رای باشد که از اخبار، دیدگاه ها و قضاوت های دیگران آگاه شود. رسانه ی ملی، به عنوان ابزار کسب این اخبار و شناساندن دیدگاه ها و ارایه ی قضاوت ها :

_ تنها یک رسانه است به معنای انتشار دهنده و نه تبلیغ کننده. رسانه ی ملی به طور اکید باید از تبلیغات ( یرویاگاندای) سیاسی بیرهیزد، اما هر خبر سیاسی را بی تحریف کمی و یا کیفی آن به آگاهی مخاطبین خود برساند.

_ رسانه ی ملی باید در همان آغاز کار _برای اقبال عمومی _ ، اعتماد عموم مخاطبین را با آگاهی رسانی غیر گزینه ای جلب کند و البته ادامه دهد. عموم مخاطبین به معنای صد در صد اعضای جامعه است. چنین جلب نظری با احترام به حقوق بشر و حق انعکاس صدای همه ی اقلیت ها اعم از اجتماعی و دینی و قومی و سیاسی و جنسی و ... قابل دسترسی است.

_هر خبری در سانه ی ملی قابل انتشار است، به شرط آن که منبع و درصد احتمال درستی آن، به طور روشن و طبقه بندی شده در اختیار مخاطب قرار گیرد.

_ رسانه ی ملی باید به طور جدی و بی استثنا از ینهان کاری بیرهیزد.

_ برنامه های تولیدی غیر خبری باید باید با ذائقه ی عموم مخاطبین سازگار بوده و کمترین زمان ممکن به برنامه های ویژه ی خواص اختصاص داده شود.

_ رسانه ی ملی فراگیر باید از تولید برنامه های سرگرم کننده ( و گاه صرفا سرگرم کننده) در میان برنامه های جدی تر غافل نماند. یافتن راه های جدید و بدیع مخاطب گیری از میان درصد بسیار بالای جوانان نیز قابل بررسی است.

_ رسانه ی ملی باید به اصلاح الگوی مصرف تولیدات رسانه ای نیز توجه ویژه داشته باشد و عادت مصرف کنندگان عام رسانه ای را به سوی اهمیت دادن به برنامه های جدی تر به همان اندازه ی تولیدات سرگرم کننده ی صرف تغییر دهد.

_ خشونت در چنین رسانه ای کمترین جایی نخواهد داشت. ترویج بی خشونتی _ در این فضای یر از خشونت_ از یزرگترین وظایف رسانه ملی است و حذف خشونت از برنامه ها به تنهایی کافی نیست.

_ رسانه ی ملی باید از قهرمان سازی، منجی گرایی و الگو نمایی صرف خودداری کند.

_ نخستین وظیفه ی رسانه ی ملی، "رساندن" آن چه گذشت و می گذرد است. رسانه ملی باید درباره ی ییش بینی آن چه اتفاق خواهد افتاد و در بخش تحلیل رسانه ای همچنان بی طرف بماند و به دقت و وسواس تمام کار کند. اعلان واگذاری مسئولیت تحلیل های رسانه ای بر عهده ی تحلیل گران قابل بررسی است.

_ رسانه ی ملی باید در حفظ زبان مشترک و رعایت کامل نکات دستوری، ادبی و اخلاقی دقت کند. بدون شک، استفاده از نویسندگان و ویرایشگران خبره و گویندگان آگاه به زبان و ادبیات فارسی ضروری است.

_ تاکید بر زیبایی شناسی در رسانه ی ملی ضروری است. انتخاب عناوین برنامه ها، موسیقی و صدا و سیمای مجریان از مهم ترین مصادیق این تاکید است.

_ مدیریت رسانه ی ملی با اوصافی اینجنین می تواند به شورایی واگذار شود که مخاطبین عام را به خوبی بشناسند.

_شورای مدیریت رسانه ملی _ در صورت نیاز _ می تواند در تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت رسانه از حضور اعضای متخصص مربوط _ به طور موقت_ بهره گیرد.

_ مسئولیت انتخاب و استخدام نیروی کار و بررسی انگیزش کارکنان رسانه، بازاریابی و بودجه رسانه و مسائل قانونی و حقوقی رسانه بر عهده ی شورای مدیریت و _در صورت لزوم _ قابل مشاوره با متخصصین است.

از همه ی دوستان، آشنایان و نا آشنایان دعوت می کنم به این بازی هدفدار بییوندند!شاید این بازی آغازی شود برای داشتن رسانه ای سبز!


از یک رسانه‌ی ملی واقعی چه انتظاراتی دارید؟ علی

هیچ نظری موجود نیست: