۲۱ بهمن ۱۳۸۶

هويت


رو به روی آینه دنبال شناسنامه ام می گشتم که به خودم برخوردم. به اکراه سری تکان دادم و گذشتم.

هیچ نظری موجود نیست: