۲۸ بهمن ۱۳۸۶

سنگسار

وقتی متولیان دین و دولت به خود اجازه ی ورود به حوزه ‏زندگی خصوصی مردم را می دهند و با فرهنگ سازی یوسیده ی هزار ساله ــ به نام شرع و ــ به اتهام روابط خصوصی مردان و زنان ــ به نام زنا و لواط و ... ــ مجوز قتل صادر می کنند باید هم انتظار سنگسار دختر فلک زده ی سیستانی بینوا سمیه را به دستان یدر با ناموس و یاران باوفایش داشت! به راستی این آب دهان خشم آسا را به روی که باید تف کرد؟! آن یدر کور مطیع مطاع شرع یا این متشرعان ریاکار که ...برای دست یافتن دوباره به آبرویم و داشتن زندگی شرافتمندانه چاره یی جز کشتن او نداشتم!!!***

هیچ نظری موجود نیست: