۲۱ شهریور ۱۳۸۷

شعری برای زلزله

¤ آزمون يا کيفر
گريزی نبود
جز قبول اقبال
وقتی ازدحام خاک و سنگ و آهن
خشم گنانه
راه را بر نفس ها بست!

¤ خدا را!
گريزی نيست
آزمون و کيفر را.
گريزی نيست
خدا را!

هیچ نظری موجود نیست: