۱۱ فروردین ۱۳۸۸

برای زادروز زرتشت، ييامبر راستی

من ‌بايد به يک ايرانی، به زرتشت ادایِ احترام کنم. ايرانيان نخستين کسانی بودند که به تاريخ در تمامیّتِ آن انديشيدند. نیچه


از دروغ و دروغزن بيزارم
از سايه‌نشينِ تنبل و
از ستمگرِ آگاه بيزارم،
بايد نغمه‌های راستی را
شعور و تکلم را
عشق را به آواز بلند بخوانيم
ايرانِ آفتابیِ ما را
سربلند کن ای اهورامزدا!
مردمان روشنِ ما را
به سرمنزلِ صلح و سعادت
بازرسان ای اهورامزدا!


سید علی صالحی

هیچ نظری موجود نیست: