۲۸ دی ۱۳۸۸

مرثیهشده با صدای حسن شماعی زاده اشک بریزید؟ تا بوده با صدای شماعی زاده شاد شده ایم.با آهنگ هاش برای دیگر خوانندگان چرا اما صدایش همیشه خنده بر لب آورده بود.این بار ولی اشک می آورد به مرثیه هایش!

هیچ نظری موجود نیست: