۲۴ اسفند ۱۳۸۸

تی عیدم موبارک!


می عید فرسه ؛ توو زندان میان ایسایی...!!!

می بهار نزدیکه ؛ ترا زندان دورون تاسیانه...!!!

من عید دورون شیرنی خورم ؛ توو زندان میان شلاق...!!!

من عید دورون تبریک ایشنوم ؛ توو فحش...!!!
برار و خاخوری کی می واسی می ایران واسی می آزادی واسی؛آزادیا از خودت فیگیفتی تی عید هم مبارک(با آنکه دنم عید نری)...


*

هیچ نظری موجود نیست: