۲۹ اسفند ۱۳۸۸

سال خوب

امسال هم مثل سال های سیاه اخیر سال بدی بود.سال باد و اشک و شک!

"سال روزهاى دراز و استقامت هاى كم

سالى كه غرور گدايى كرد.

سال پست

سال درد

سال عزا"

سال خون ندا و اشک مادران سهراب!

کاش سال خوب در رسد! سال "آزادی یاران گمشده"!

کاش همین امروز و همین ساعت در رسد!

سال خوب مبارک!

هیچ نظری موجود نیست: