۱۰ آبان ۱۳۸۷

داوطلببا يای خودش آمد و دراز به دراز توی قبر جا گرفت. چشم هايش را که بست، دفنش کردند.

هیچ نظری موجود نیست: