۶ آبان ۱۳۸۷

دروغ مقدس!

و من ،
صحابی تنهای ييامبر آخرالزمان
از اين قبيله ی دجال مآب
که همه دنيا و دين شان
باد آورده است و
بر باد رفته،
در اين جاهليت نو
و در نبود خدا*
به واژه ها يناه می برم!
.
هر جا ديواری باشد
بر آن خواهم نوشت:
دروغ
دروغ مقدس
دروغ مقدس انتظار
.
* اين «نبود خدا» همان «مرگ خدا» در آثار نيچه بزرگ است که به بی خدايی اش متهم کردند. آری، خدا نيست. خدا مرده است، اما در ميان ما!... و گویا همچنان هست!

هیچ نظری موجود نیست: