۲۶ آبان ۱۳۸۷

آب خنک

ــ ییش از انقلاب چه می کردید؟
ــ آب خنک می خوردم
ــ کی آزاد شدید؟
ــ چند ماه قبل از ییروزی انقلاب
ــ بعد از آن چه می کردید؟
ــ خون دل می خوردم.
ــ چه مدت؟
ــ تا چند ماه بعد از انقلاب.
ــ بعد چه می کردید؟
ــ آب خنک می خوردم.
ــ چند سال؟
ــ یادم نیست.
ــ چند بار؟
ــ زیاد!
ــ وقتی آب خنک نمی خوردید چه می کردید؟
ــ باز آب خنک می خوردم!
ــ نه! بین این آب خنک خوردن ها که آزاد ...
ــ خون دل! باز خون دل می خوردم!
ــ امیدی هم هست؟
ــ به چه؟!

هیچ نظری موجود نیست: