۹ مهر ۱۳۸۸

متن آقای بازجو را می خوانید!

ابطحی ییام می دهد!بازجو گاف!

ابطحی از زندان نوشته است :

"بعد از کلی حرف وحدیثی که شما ها در مورد آقای بازجویی که بارها گفته ام با او دوست هستیم، امروز آقای باز جو واقعا به جای من نوشته است. ممنونم که مهمان سایت من شده است. متن آقای بازجو را
میخوانید:"

ابطحی زیرکانه ننوشته " بخوانید".نوشته "می خوانید"! یعنی حتی همین یکی دو جمله اول که از زبان من می بینید متن بازجوست که "می خوانید"!

آن آخر متن هم برادر بازجو به شدت گاف می دهد وقتی می نویسد:

امیدوارم بعدهاهم آقای ابطحی بخواهد برای وبلاگش بنویسم.

نمی گوید باز هم یا دوباره! می گوید: بعد ها هم. گویا این اولین بار نبوده است که برای ابطحی می نوشته است!

متن کامل آقای بازجو

هیچ نظری موجود نیست: