۱۸ بهمن ۱۳۸۷

حقوق عندالاستطاعه ی زن در جمهوری اسلامی!

در گذشته از همه ی موارد ضد حقوق زن و بشری چیزی به نام مهریه، یکی از تنها نکات نسبتا مثبتی که در عقدنامه ها ی عصر صحراگردی جمهوری اسلامی دیده می شد تا سالاری مردان را در ازدواج و طلاق کمی به نفع زن تغییر دهد، تاکید بر عندالمطالبه بودن همین مهریه بود. حال آن که با جایگزین کردن کلمه ی عندالاستطاعه همین حق را نیز از زن خواهند گرفت. به توصیه ی سرکار خانم شیرین عبادی، به همه ی دوستان ییشتهاد می شود این خبر را به گوش هر که توانستند برسانند تا این فریب قانونی بر ملا و شایدخنثی شود.
هر چند گویا کار از کار گذشته و قباله ها را تغییر داده اند و تغییر عقیده ی مغز بی مغز این بی خردان کاری بس دشوار می نماید،اما به ییشنهاد خانم دکتر عبادی، خانم ها می توانند با یای فشردن به اضافه کردن حتی دست نویس جمله ای به قباله و عنوان عندالمطالبه و نه عندالاستطاعه بودن مهریه بر مبارزه برای حقوق خود یای فشارند.


شيرين عبادي:هر کس مي خواند به پنج نفر خبر دهد

هیچ نظری موجود نیست: