۱۲ مرداد ۱۳۸۸

صدای جنبش را شنیده! خوب هم شنیده!

با سخنان مراسم تنفیذ خامنه ای با آن قیافه ی عبوس و جمله ی خنده دار " انتخابات برخی خواص را مردود کرد"معلوم شد صدای جنبش را خوب شنیده ،اما نفهمیده و فقط مانده آن را درک کند! حالا کی بیاید و تا فرصت فرار فرا نرسیده، مثل شاه به غلط کردن بیافتد و فرصت بخواهد خدا می داند!

کاش آن خواص هم قدر این مردودی را بدانند و از تک ماده و یا خدای ناکرده امتحانات شهریور ماه استفاده نکنند که آن گاه در آزمون ملت مردود خواهند بود!

هیچ نظری موجود نیست: