۲۸ مرداد ۱۳۸۸

هر ایرانی یک رسانه!

Every Bird A Kingیک رسانه برای همه ایرانیان تنها یک شعار نیست.شعر هم نیست! یک آرمان ملی است. آرمانی دست یافتنی که به هم اندیشی بیشتر بسته است. دستان هم را به هم دهیم و این اندیشه ی ملی را بیروریم و به انجام رسانیم.National Geographic September 2009

هیچ نظری موجود نیست: