۲۷ اردیبهشت ۱۳۸۸

حکم حکومتی؟ آزمونی دیگر!

گویا باز در این نمایش، می خواهند به دروغ بگویند همه کاره مقام عظمای ولایت است! به نظر می رسد با تمدید مهلت بررسی صلاحیت ها، می خواهند یکی را رد صلاحیت کنند و بعد هم واسطه و واسطه گری و حکم حکومتی! البته آزمون و فرصت دیگری برای مدعیان اصلاح طلبی که آن را هم از دست خواهند داد!

هیچ نظری موجود نیست: