۲۱ تیر ۱۳۸۸

عباس معروفی دیگر نمی نویسد!؟


عباس معروفی بی گفتن دلیلی و نشانه ی بهانه ای خداحافظی کرده و نوشته که دیگر نمی نویسد!
به راستی ما کجای این صحنه ی تاریخی میهن جای داریم؟ سهم ما از ایران در این سوی دنیا چیست؟ نگفتن؟ ننوشتن؟
گنگ و گیجم! شاید حق با معروفی است! خفقان بگیریم و بگذاریم ملت خود سرنوشت میهنی را که ترکش نکرده رقم یزند!

برایش ییام بگذارید!

۱ نظر:

ملا حسنی گفت...

اتفاقا بهتر است که چیزی ننویسد. کسی که حتی عاجز از درک حساسیت زمانی را نمیکند همان بهتر که سکوت کند.
پس چه فرقی است بین ما که در محیطی آزاد هستیم و آنها که در داخل از ترس دژخیمان قلم هایشان را شکسته اند و مهر سکوت بر دفتر خود زده اند؟