۱۷ تیر ۱۳۸۸


بلندترین تومار پارچه ای جهان را امضا می کنیم تا به دنیا بگوییم
احمدی نژاد رییس جمهور ایران نیست


We will make the world's longest petition scroll to say
"Ahmadinejad is NOT Iran's President"


با امضای خود به این حرکت جهانی‌ بپیوندیم
این شنبه و یکشنبه (۱۱ و ۱۲ ژولای) ساعت ۱۱ صبح تا ۵ بعد از ظهر
لس انجلس: روبروی ساختمان فدرال وست وود، تقاطع ویلشیر و وترن
اورنج کانتی: مقابل فروشگاه هلسام چویس


Come sign the green scroll this Saturday and Sunday (July 11th and 12th) from 11 am to 5 pm:

Los Angeles: In front of the Federal Building at Wilshire and Veteran
Orange County: Outside Wholesome Choice Market at Culver and Michelson

هیچ نظری موجود نیست: