۲۷ تیر ۱۳۸۸

روزه ی سبز

امیدوارم بتوانم در اعتصاب غذای حمایت از حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی در مقابل سازمان ملل به اکبر گنجی عزیز بییوندم . این حرکت بسیار ارزشمند او را می ستایم و برای جنبش سبز ایران آرزوی ییروزی توام با آرامش و دور از خشونت می کنم.

هیچ نظری موجود نیست: