۲۷ تیر ۱۳۸۸

شادی به نام و به ذات

شادی صدر را اگر اشتباه نکنم اولین بار در تحریریه ی روزنامه ی « بهار » وگرنه در « دوران امروز» دیدم. شادی به نام و شاد به ذات. همیشه لبخند بر لب داشت و لحن کلامش بر صدر جایش می داد. خوب، به نام هم صدر بود! شادی صدر دوباره در بند دژخیمان است . آزادی اش را آروزومندم و شادی دوباره اش را... و آزادی همه ی دربندان ولایت خودکامه ی فقیهان!

هیچ نظری موجود نیست: