۱۷ شهریور ۱۳۸۸

مردم ایران هشدار

حکومت کودتا به زودی قصد دستگیری آقایان مهندس موسوی و کروبی را دارد تا به خیال خود کودتا را کامل کند و به رهبری جنبش سبز ضربه بزند.
در این صورت مردم ایران تا آزادی همه زندانیان سیاسی به خیابان ها خواهند ریخت و رهبری جنبش سبز در غیاب آقایان موسوی و کروبی و خاتمی به خارج از کشور منتقل خواهد شد، تا خواب راحت را از استبداد بگیرد.

17 شهریور، سه شنبه، ساعت 12 شب
علیرضا نوریزاده
محسن سازگارا
محسن مخملباف

هیچ نظری موجود نیست: