۴ مهر ۱۳۸۸

بر دروغگو لعنت!

مردک همچنان فکر می کند قیم بلاقید همه کس و هم چیز است!مگر دیکتاتور شاخ و دم دارد؟!اگر هم دارد که گویا زیر عمامه مخفی اش کرده است! فکر می کند با این ژست های احمقانه می تواند بیش از ییش بفریبد و بر تخت ولایت بچسبد و هر چه می خواهد بکند! گفته اند از جمع آوری امضا برای حذف آیت الله دستغیب جلوگیری کرده است! بعد هم می گوید البته نمی خواهم تکلیف کرده باشم و سلیقه ی من این است! سلیقه؟! سلیقه ای که حتی به نفس کشیدن مردم هم کار دارد؟!لعنت بر هر چه آدم دروغگوی دغل باز!

مخالفت صریح رهبر انقلاب !

هیچ نظری موجود نیست: