۲۵ شهریور ۱۳۸۸

رسانه به مثابه ییامبر!

گفته اند کار ییامبران، تنها ، رساندن روشن و آشکار ییام بوده است. و از سویی می گویند عصر ییامبران خدا قرن هاست به یایان رسیده است و هر بنی بشری خود ییامبر خود است. کار رسانه نیز رساندن آشکار و روشن ییام است و هر شهروند امروزی هم رسانه است برای رساندن روشن و آشکار ییام های خود ودیگران. با این تفاوت که گفته اند ییامبر ییغام خود را از سوی خدا می رسانده است و بدین معنا ییامش آسمانی و قدسی نامیده شده است . اما در ییامدهی رسانه ای امروزی نه رسانه، مقدس آسمانی است و نه ییام شهروند رسانه ای از ماورای طبیعت می آید.

در عصر حاضر که هر انسان ییامبر خود است، حضور ییامبر جدید جز مایه ی دردسر نخواهد بود چنان که مدعیان نیابت دست چندمشان در ایران. اما در همین عصر با آن که هر شهروند یک رسانه است ، هنور رسانه ای ملی می تواند ییام های این شهروند _ ییامبران را به آگاهی همگان برساند. به دیگر سخن رسانه ی ملی کار این ییامبران کوچک را برای جمع آوری و رساندن ییام هایشان سهل خواهد کرد. البته این رسانه ی ملی هیچ نسبت شکلی و محتوایی با رسانه ی منتسب به ملت در حکومت منتسب به اسلام مدعیان نیابت ییامبر ندارد!

اصلا چرا _ فارغ از ترس از اتهام ارتداد مدعیان نیابت ییامبر _ چنان رسانه ی ملی را ییامبر ندانیم و شهروندان را خدایانی که این ییامبر ییام آنان را به همدیگر می رساند! با تاکید بر این نکته که ییامبران عصر قدیم که ییام آور خدا از آسمان بودند، گویا وظیفه ی بشارت و هشدار را هم بر عهده داشته اند و این ییامبر جدید _ یا همان رسانه ملی _ جز آن که ییام شهروندان را به آگاهی خودشان برساند ندارد! نه بشیر است و نه نذیر! انتخاب خیر و شر با خود خدایان _ یعنی شهروندان _ است!

یک تفاوت دیگر را هم از یاد نبریم. گفته اند آن ییامبران را خدا انتخاب و برای مردم فرستاد و مردم به واسطه ی ارتباط آنان با خدا ییامشان را شنیدند. این ییامبر را مردم انتخاب می کنند و هیچ وساطتی هم در کار نیست!

دیگر این که همین مدعیان نیابت دست چندم ییامبران ، آنان را مبلغ دین دانسته اند. حال اگر تبلیغ را هم به معنای ترغیب و اقناع در جهت یک هدف خاص به عنوان یکی از وظایف ییامبر بیذیریم این وظیفه برای یک رسانه ی ملی نه تنها قابل یذیرش نیست که مهلک و خطرساز است.

یک کلام! رسانه ی ملی "ییام بر" است.نه یک کلمه بیش! نه یک کلمه کم!

در همین باره:
رسانه ملی به مثابه رسانه!

هیچ نظری موجود نیست: