۲۲ شهریور ۱۳۸۸

گیلان همیشه سبز

من، بی شرف می دانم آن کسی را که حقوق و استقلال ملت خود را با دست خود فدای شغل و مقام بیهوده کرده، تا ملتی را اسیر چند نفر خودخواه افراطی که در افراط خود غیر از ریاست چیز دیگری نمی خواهند قرار دهند. من استقلال ایران را می خواهم. من بقای اعتبار ایران را طالبم. من راحت ایرانی و همه ابنا’ بشر را بی تفاوت دین و مذهب شایقم. میرزا کوچک جنگلی
گیلانی های سبز ٢٧ شهریور برای بزرگ ترین راهییمایی تاریخ به رشت می روند.

هیچ نظری موجود نیست: