۲۴ خرداد ۱۳۸۸

شما چه فکر می کنید؟!

دو بیانیه از خامنه ای منتشر شده است. اما باید دید اگر هنوز زنده باشد کی در انظار عمومی ظاهر خواهد شد! حماقت تا این حد از او بعید می نمود و به نظر می رسد از سوی هم آنان که حمایتشان کرد رکب خورده و تحت کنترل و فشار است و یا به دنیای دیگر شتابانیده شده است! این فقط یک نظر است و از مسئولیت و رفتار مستبدانه اش البته نمی کاهد! اگر زنده است که باید جوابگوی دادگاه ملت باشد و اگر مرده که خودش می داند و دادگاه "عدل الهی" !

هیچ نظری موجود نیست: